Ako vznikla vízia

V júli 2007 boli občania MČ BA NM vyzvaní vyjadriť sa k projektu obrovskej obytnej a hotelovej veže pri parku Račianske mýto. Na vyjadrenie mali cirka dva týždne. Väčšina bola na dovolenkách. Projekt by zásadne narušil pokoj parku. Zo Smrečnianskej po dnešnom chodníku mal viesť vjazd do obrovskej podzemnej garáže.

Pri zbieraní stoviek podpisov za zmenu projektu som sa rozhodol nabudúce už nereagovať. Ale byť proaktívny. Urobiť spolu s občanmi – susedmi zo štvrte opatrenia na aktívne pretváranie okolia v náš prospech. Bez nepríjemných prekvapení.  Môj pohľad ako podnet na ďalšie zamyslenie som popísal  prvýkrát v stručnej vízii začiatkom 2008.

Odvtedy sme niektoré body zrealizovali. Sú dôkazom úspechu občianskej aktivity a angažovanosti. Základným princípom je spolupráca občanov navzájom, s MZ a MČ BA NM a inými dôležitými aktérmi.

Víziu som odvtedy dal či rozposlal spoluobčanom vždy v prípade záujmu vidieť ju, resp. podieľať sa na niečom z nej. Má byť inšpiráciou. Má sa ďalej vylepšovať. Preto sú v texte otázky pre Vás. Z tejto skice má vzniknúť ukážková štvrť vyžarujúca ako príklad úspechov občanov so záujmom o svoje okolie do celej MČ BA NM, Bratislavy či ostatných miest.

Veľa inšpirácie!

Pavel Šimove, dec. 2010

Čo je PARK či ŠARAPI

Na jasné identifikovanie územia som navrhol názov PARK. Mal byť akronymom „Pionierska Račianska Komunita“ alebo „ProAktívny Rozvoj Komunity“. Ako alternatívu potom viac-menje žartovne „ŠARAPI“ (Šancová- Račianska-Pionierska)“. Druhý názov sa zdá byť z praxe životaschopnejší.
Je potrebné vymyslieť pre štvrť atraktívny názov, keďže historické názvy jej fragmentov jej dnešného územia jej novým obyvateľom od 1945, resp. 50-tych rokov už veľa nehovoria.

Dôležité je stotožnenie sa s názvom ako takým. Tento text hľadá odpoveď. Preto občas "PARK", občas "ŠARAPI".

Aké máte návrhy ?

Viac zdravia všetkým

Urobia sa protihlukové opatrenia na zníženie hlukovej záťaže z veľkých intenzívne frekventovaných ulíc ako Pionierska, Račianska a Šancová. Opatrenia sú často  jednoduché:

  1. prísne kontroly dodržiavania rýchlostných limitov na spomenutých uliciach a postihy pri porušovaní,
  2.  vybudovania vizuálne peknej protihlukovej bariéry okolo parku na Rač. mýte najmä od Šancovej, je tam už betónových múrik.
  3.  vybudovanie vizuálne peknej protihlukovej bariéry okolo koľajníc ŽSR v celej dĺžke popri štvrti PARK
  4.  bod 3 bude slúžiť zároveň ako zábrana najmä deťom, ktoré sa môžu v hornom úseku Kyjevskej medzi vinohradmi bez problémov dostať na koľaje 
  5. technické vyriešenie neúmerného hluku z premávky električiek.

Zároveň tieto jednoduché opatrenia znížia zamorenie vzduchu štvrte prachovými časticami z premávky. Výsledok viac zdravia pre nás. Menej nádchy, chrípky, astmy, nervozity, rakoviny pľúc a.i  Aké opatrenia by ste ešte navrhli?

Cyklisti, chodci, postihnutí, deti a kočíky bez bariér

Tzn. bezproblémový pohyb telesne postihnutých, matiek s detskými vozíkmi, detí s bicyklami – tzn. vytvorí sa bezpečná cyklistickej trasy krížom cez štvrť, najlepšie po Sibírskej alebo po Račianskej s prepojením na cyklistické chodníky v Starom Meste a ostatné hlavné cyklistické trasy v meste.

Cieľ je bezpečne sa dostať bicyklom, s detským alebo invalidným vozíkom všade v ŠARAPI a do Starého Mesta až k Dunaju.

Najvhodnejšia ako centrálna os štvrte je Sibírska. Ideálny koncept je „shared space“ . V praxi Sibírska upravená pre bežnú pešiu, cyklistickú a automobilovú prevádzku za vzájomného akceptovania. Mám nazbierané príklady zo sveta. Koncept existuje už od 80-rokov.

Ďalej je nutné sprístupniť nadchodom ponad koľajnice polikliniku Tehelná. Podobne obnoviť bývalý nadchod pri filíálke. Občania našej štvrte majú prednosť pred prázdnymi koľajnicami.

V neposlednom rade sa vybuduje bezpečný prechod cez Pioniersku do vinohradov. K nemu sa vyznačí prechádzková pútavá trasa až na Kamzík. Máme les 10 min. peši zo štvrte. Prístupné prechádzky v lese pre občanov štvrte, či cyklistov majú prednosť.

Ako by ste tento koncept rozvinuli? Aké nápady ešte máte? 

Krása v uliciach

Dohodne sa a záväzným nariadením sa stanoví, aké zásahy do zovňajšku jestvujúcich budov sú povolené. Cieľ je zabrániť bastardizácii urbanistických celkov vo štvrti PARK. Kvalita života spočíva aj vo vizuálnej príťažlivosti a harmónii exteriérov štvrte PARK. Vytvoria sa jasné predpisy na tento účel.

Podobne sa jasne definuje rozsah povolenej ďalšej výstavby. Cieľ je prehľadná štvrť s ľudskou mierkou bez ďalších megastavieb či zahusťujúcich obytných či iných projektov. Ideálna je detailná urbanistická štúdia. V zmysle Goetheho: „Architektúra je skamenená hudba“. Čo najviac vizuálnej harmónie pôsobí dobre aj na našu pohodu a mentálne zdravie.

Nemenej dôležité: máme jasné pravidlá parkovania. Autá ideálne preč z chodníkov na vyhradené miesta.

Ako ešte zachovať či zlepšiť vzhľad našej štvrte?

Štvrť pre všetky generácie

Rozvinú sa aktivity klubu dôchodcov na Sibírskej tak, aby vznikal aktívny medzigeneračný kontakt a výmena skúseností na jednej strane, na druhej strane je nevyhnutné zriadiť aspoň jedno materské centrum.

V ideálnom prípade štvrť ŠARAPI/PARK potrebuje vlastné komunitné a materské centrum v jednom. Všetky nové zariadenia tohto druhu sa koncipujú ako miesta stretnutia generácií. Umožnia aktívnu medzigeneračnú výmenu. Úspešná petícia za zriadenie komunitného centra a popis aktivít občanov z r. 2011  a návrh zakladajúcej listiny centra z r. 2014.

Čo Vás k tomu ešte napadá?

Viac športu

 
Pomedzi tieto väčšie ihriská a športoviská, ktoré už existujú a treba ich len obnoviť a ešte zatraktívniť zachovať vytvoriť aj menšie detské ihriská v medziblokoch. Dôvod: výrazné zvýšenie pôrodnosti určite ešte v ďalších piatich rokoch.
Pri zatraktívnení života v štvrti PARK možno rátať s ďalšími mladými obyvateľmi, t.j. ďalšími deťmi.
VäČŠIE IHRISKÁ: Thurzova, Legerského, Americká, park Račianske mýto
VäČŠIE ŠPORTOVISKÁ: Thurzova, Legerského (pri vyústení do Pionierskej, Americká, Mikovíniho (presvedčiť developera vrátiť školské športovisko

Cieľom je umožniť všetkým vekovým kategóriám oddychovať vonku aktívne.

Tzn. motivovať nielen deti, dospievajúcich, resp. dospelých v produktívnom veku, ale aj dôchodcov mať možnosť v rámci štvrte PARK, t.j. v pešej dostupnosti od svojho domu stráviť aktívnym oddychom časť dňa v každom počasí a v každom ročnom období.

Vzorové ihrisko zrealizované v ramci tejto vizie v r. 2010 je na Legerského.

VYUŽIME POTENCIÁL ZŠ Sibírska

V strede sídliska stojí obrovský potenciál. Táto škola môže byť centrom vzdelávania štvrte. Obloky po skončení školských klubov a krúžkov nie sú zhasnuté.

Žijeme v treťom tisícročí. Kvalitné vzdelávanie, vedomosti a informácie pre všetky generácie  sú základom kvalitnej spoločnosti.
Prečo nevyužiť potenciál tejto školy naplno? Ako by sme mohli urobiť detailnú analýzu jej potenciálu? Ako urobiť z tejto školy pulzujúce centrum vzdelania?

Spolupráca

Celá vízia sa realizuje v spolupráci a dialógu. Občanov štvrte, zástupcov MČ BA NM. Ale aj v spolupráci s Magistrátom Bratislavy a Starým Mesto a Ružinovom ako susediacimi štvrťami. Niektoré projekty prinášajú úžitok občanom aj týchto štvrtí. Napr. Park Račianske mýto. Podobný dialóg a spolupráca prebieha so súkromným sektorom – firmami, investormi a developermi.

Spoločné projekty ohľadne rozvoja a skultúrnenia parku Račianske mýto. Dôvod: veľmi využívaný aj občanmi Starého Mesta s priľahlých ulíc.

Zeleň a Park Rač. mýto

Kvalitná rôznodruhová (, a preto odolnejšia voči škodcom a chorobám,) zeleň.

Deasfaltizácia – odstránenie veľkých asfaltových plôch ako zdroja prachu, sálajúceho tepla a veľmi suchého vzduchu v letných horúčavách – výrazné znižovanie kvality mikroklímy v medziblokových priestoroch.

Okrem toho zdroj prívalových náporových vôd počas búrok a lejakov (predpoklad výraznejších prejavov tohto druhu  v dôsledku klimatických zmien.

Nahradenie napr. betónovými, resp. plastovými mriežkami, ktoré spevnia podložie, umožňujú ale aj rast trávy. Ďalej umožňujú absorpciu dažďovej a snehovej vody do podložia a šetria tým náklady na letné zavlažovanie, resp. na znovuvysádzanie vyschnutých stromov, kríkov a kvetov.

Vo všeobecnosti odstránenie asfaltových veľkých plôch a ich nahradenie zelenými parkovacími plochami = obrovský príspevok pre zdravie.

Centrálny zelený bod je kvalitne stvárnený park na Račianskom mýte.

Ako by ste ešte skvalitnili a ochránili zeleň v našej štvrti?

Voda pre lepší život

Využijme konečne na zavlažovanie, napájanie fontán či detský potok na hranie státisíce litrov vody odtekajúcu popod štvrť PARK zo svahov Malých Karpát. Vytvoria sa systémy na automatické zavlažovanie zelene, fontány fungujúce na princípe samospádu, napájanie umelo vytvorených potôčikov a jazierok vo štrvti PARK na vhodných miestach. To všetko obrovské úspory vody, peňazí MČ Nové Mesto v súlade s líniou trvale udržateľného ekologického rastu MČ Nové Mesto.

Ako by sa táto voda dala ešte využiť?

Umenie pred domom

Dajme na a pomedzi domy drobné artefakty pripomínajúce históriu štvrte, nielen pamätné tabule, ale aj iné inštalácie s témami napr. bývalé vinohrady v štvrti, osobnosti, udalosti po kt. sú pomenované ulice, zaniknuté fabriky, železničná stanica Filiálka, na vhodné miesta štvrte PARK.  Podobne využime na ďalšie skrášlenie tvorivý potenciál množstva umelcov žijúcich priamo v  našej štvrti.

Čo by sa ešte dalo urobiť v tomto ohľade?

Raj psov

Vo štvrti sú jasné pravidlá a kvalitné vyhradené priestory pre napr. voľný pohyb psov. Psíčkári aj nepsíčkári majú zo seba vďaka pravidlám a vyhradeným priestorom vždy radosť. Naša štvrť je vnímaná ako vzorová v komplexnom riešení pohodlia psov, ich majiteľov a ostatných občanov.


Aké sú Vaše ďalšie nápady?

Dokážeme to

Všetko hore uvedené je samozrejme možné. Pár príkladov z už realizovaných vecí sú linky v texte.

Úmyselne som často nepísal, že „by sa malo“ alebo „by sa mohlo“, ale že veci už sú.

Myslím, že to pri vízii pomáha fantázii zreálňovať zdanlivo nemožné veci.

Pavel Šimove,  pavel@simove.sk, 0908 57 57 34,

Verzia vízie 1.1 s občasnými doplnkami linkov na úspešné realizácie z neskorších rokov


Pavel Šimove 2010 - 2015